LİMİTED ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ

sidebarDavacıya … Tekstil Konf. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihyası için dava açmak üzere İcra Müdürlüğü tarafından yetki verildiği, dava konusu şirketin 31/12/2009 tarihli ortak kurulu kararı ile tasfiyesine ve tasfiye memuru atanmasına karar verildiği, şirketin 26/02/2014 tarihinde ise ticaret sicilden terkin edildiği, buna göre dava konusu şirketin tasfiyesi tamamlanmadan ticaret sicilinden terkin edildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle … Tekstil Konf. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin TTK’nın 547. maddesi gereğince yeniden ihyası ile ticaret siciline tescil ve ilanına ve E. T.’ın tasfiye memuru atanmasına karar verilmesi doğru görülmüştür.

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/13060

K. 2015/12369

T. 23.11.2015

6102/m. 547

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 08.07.2015 tarih ve 2014/1446-2015/699 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı K. K. tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; müvekili ile dava dışı … Tekstil Konf. Mak. San.ve Tic. Ltd. Şti. arasında görülen Bursa 6. İş Mahkemesi’nin 2011/1718 Esas 2013/467 Karar sayılı dosyasında şirketin 14.579,67 TL alacak bedelini faiziyle birlikte müvekkiline verilmesine karar verildiğini, bu kararın temyiz edilmeden kesinleşmiş olduğunu, İş Mahkemesi kararının Bursa 3. İcra Müdürlüğü’nün 2014/614 Esas sayılı dosyası ile 24/01/2014 tarihinde icra takibine konu edildiğini, ancak şirketin 26/02/2014 tarihinde tasfiye olarak ticaret sicilden terkin edildiğinin öğrenildiğini, icra müdürlüğü tarafından şirketin ihyası için müvekkiline yetki verildiğini, davalı K. K.’un borçlu … Teks. Konf. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tasfiye memuru olduğunu ileri sürerek … Tekstil Konf. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihyasına, ek tasfiye işlemleri için tasfiye memuru atanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı K. K.; tasfiye işlemlerinin usulüne uygun yapıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı B. M. vekili; müvekkilinin zorunlu hasım olduğunu savunarak müvekkili yönünden davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacıya … Tekstil Konf. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihyası için dava açmak üzere Bursa 3. İcra Müdürlüğü’nün 2014/614 Esas sayılı dosyasında yetki verildiği, dava konusu şirketin 31/12/2009 tarihli ortak kurulu kararı ile tasfiyesine ve K. K.’un ise tasfiye memuru olarak atanmasına karar verildiği, şirketin 26/02/2014 tarihinde ise ticaret sicilden terkin edildiği, buna göre dava konusu şirketin tasfiyesi tamamlanmadan ticaret sicilinden terkin edildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle … Tekstil Konf. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin TTK’nın 547. maddesi gereğince yeniden ihyası ile ticaret siciline tescil ve ilanına ve E. T.’ın tasfiye memuru atanmasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı K. K. temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı K. K.’un tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı K. K.’un bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 23.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ

hukukiDava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin iptali istemine ilişkindir. Her ne kadar 6502 sayılı Yasa’nın 3/l bendi ile tüketici işlemi kapsamına eser sözleşmeleri alınmışsa da, somut olayda olduğu gibi davacının murisinin de aralarında bulunduğu arsa sahiplerinin arsalarına karşılık alacağı lüks residence özelliklerindeki dairelerin niteliği dikkate alındığında ve ayrıca elde edeceği rant gözetildiğinde arsa sahiplerinin amacının salt kullanma olduğu kabul edilemez. Amacının salt kişisel ihtiyaçları için kullanma, tüketme amacını aştığı, Yasa’nın 3/k maddesindeki “tüketici” tanımına uymadığı anlaşılmaktadır. Bünyesinde taşınmaz satış vaadi ve inşaat sözleşmesi olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibi açısından güdülen amaç kullanmak için konut edinmek değildir. Güdülen amaç, arsasının değerlenmesini sağlayacak yapının arsa üzerine yapılması ve edinilecek daireleri satma veyahut kiraya verme sureti ile değerlendirmektir. Bu nedenle, arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken güttüğü işbu ticari saikinin, 6502 sayılı Yasa’da tanımlanan tüketicinin saikinden farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu durumda mahkemece, somut uyuşmazlığın 6502 sayılı Yasa kapsamında bir uyuşmazlık olmadığı, davalı yüklenici tacir olup, davacının murisinin de aralarında bulunduğu arsa sahiplerinin tacir olmadığı, buna göre davanın 6102 sayılı TTK’nın 4/1. maddesinde belirtilen nispi ticari dava olmadığı, TBK’nın 470. vd. maddelerine atıf yapılmadığından davanın mutlak ticari dava niteliğinin de bulunmadığı, buna göre Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek, uyuşmazlığın esasına girilerek, tarafların delilleri toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yanılgılı gerekçeyle uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesi’nin görevi kapsamında kaldığının kabulü doğru olmamıştır.

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/62

K. 2016/1616

T. 15.3.2016

6098/m.470

6102/m.4/1

6502/m.3

DAVA : Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, murisinin hastalığı nedeniyle fiil ehliyeti bulunmadığı halde davalı yüklenici ile Kadıköy 16. Noterliği’nin 30.01.2012 tarih ve 01909 yevmiye no’lu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlendiğini ileri sürerek, anılan sözleşmenin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre; uyuşmazlığın tüketici işlemi olarak kabul edilen eser sözleşmesinden kaynaklanması nedeniyle Tüketici Mahkemeleri’nin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin iptali istemine ilişkindir.

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve geçici birinci madde hükmüne göre bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan davaları bu Kanun’un kapsamına alan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Amaç” başlıklı 1. maddesinde; bu kanunun amacının, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmek olduğu açıklanmış; “ Kapsam” başlıklı 2. maddesinde de aynen; “Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.” hükmüne yer verilmiştir.Yine aynı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin ( k ) bendinde tüketicinin, “ Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ; ( l ) bendinde tüketici işleminin, “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,” ; ( h ) bendinde malın, “ Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,” ( d ) bendinde ise hizmetin, “Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,” ifade edeceği belirtilmiştir.

6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3/k maddesine göre tüketici, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Bu tanımdan hareketle, her alıcının tüketici olmadığını söylemek mümkündür.

Kişisel ihtiyaçları dışında, belirli bir meslek icrası, belirli bir üretimde kullanma, yeniden satış, ticari olarak kullanma vs. gibi amaçlarla da alıcı olunabilir. Bir mal veya hizmeti, bu amaçlarla satın alanlar, tüketici sayılmaz.

Ticari veya mesleki amaç, alıcının amacına göre belirlenir. Amaç ( saik ), işlemin niteliğini belirleyen bir unsurdur.

Tüketilmek üzere piyasaya sunulan ürün ve işleri, bedeli karşılığında, edinmek, kullanmak, bu ürün ve işlerden yararlanmak, bir tüketim işlemidir. Burada özellik objektiftir ve karine, tüketme işlemidir. Tüketici de, bu işlemi yapan kişidir ( İlhan, Cengiz, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun-Şerh, Ankara 2006, 1. Baskı, s.20 ).

Tüketici işlemi, tüketici ve satıcı/sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemi ifade eder. Ancak her türlü hukuki işlem, tüketim sonucunu doğurmaz. Görülmektedir ki, 6502 sayılı Kanun, ticari dağıtım zincirinin nihai halkasını oluşturan ve ekonominin nihai hedefi olan tüketicinin, satıcı/sağlayıcı karşısında daha etkin olarak korunması gereğinden hareketle düzenlenmiş ve bu koruma anlayışı tüketici hukukunun temelini oluşturmuştur.

Tüketici, üretilip piyasaya sürülen ve üretim sürecinin hiçbir aşamasında bilgi sahibi olmadığı ürün veya sunulan hizmeti satın aldığı bir ilişkide zayıf olan taraf olarak kabul edilmiş; yasa koyucu, bu kabulden yola çıkarak iradesini tüketiciyi korumak şeklinde ortaya koymuştur. Giderek 6502 sayılı Kanun ile de bu koruma olgusunu yasal düzenleme altına alıp; üretim aşamasında bilgi sahibi olmadığı malları veya sunulan hizmetleri satın alan ve sözleşmede satıcıya/sağlayıcıya karşı zayıf durumda olduğu kabul edilen tüketicinin, sonradan bu mal veya hizmetlerin ayıplı çıkması sonucu uğradığı zararın tazminini sağlama yoluna gitmiştir.

6502 sayılı Kanun’un 73/1. maddesi, “Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.” hükmünü taşımaktadır.

4077 sayılı Kanun’da tüketici işlemi, mal ve hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem olarak tanımlandığı halde, 6502 sayılı Kanun ile, tüketici işlemi kavramının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre tüketici işlemi; “eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. ( 6502 s.K.m.3/l ) Bu değişikliğe ilişkin 6502 sayılı Kanun’un gerekçesinde ayrıntılı bir açıklama yapılmamış,”Böylece uygulamada ortaya çıkan ve tüketici sözleşmelerinin kapsamının daraltan yorumların da önüne geçilmiş olacaktır.” denilmekle yetinilmiştir.

6098 sayılı TBK’nın 470. vd. maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinin bir türü olan “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi”, iş sahibinin bir arsanın muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri taahhüdü karşılığında, yüklenicinin bir inşa ( yapı ) eseri meydana getirmeyi taahhüt ettiği, tam olarak iki tarafa borç yükleyen, ivazlı, çift tipli bir karma sözleşmedir.

Somut olayda, davaya konu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, davalı yüklenicinin, davacının murisinin de aralarında bulunduğu arsa sahiplerine ait taşınmazlar üzerine imar mevzuatının mümkün kıldığı en yüksek imar katsayısı kullanılarak lüks residence özelliklerinde yeni bina veya binalar yapacağı ve %45 yükleniciye, %55’inin ise davacının murisinin de aralarında bulunduğu arsa sahiplerine ait olacağı kararlaştırılmıştır.

Her ne kadar 6502 sayılı Yasa’nın 3/l bendi ile tüketici işlemi kapsamına eser sözleşmeleri alınmışsa da, somut olayda olduğu gibi davacının murisinin de aralarında bulunduğu arsa sahiplerinin arsalarına karşılık alacağı lüks residence özelliklerindeki dairelerin niteliği dikkate alındığında ve ayrıca elde edeceği rant gözetildiğinde arsa sahiplerinin amacının salt kullanma olduğu kabul edilemez. Amacının salt kişisel ihtiyaçları için kullanma, tüketme amacını aştığı, Yasa’nın 3/k maddesindeki “tüketici” tanımına uymadığı anlaşılmaktadır. Bünyesinde taşınmaz satış vaadi ve inşaat sözleşmesi olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibi açısından güdülen amaç kullanmak için konut edinmek değildir. Güdülen amaç, arsasının değerlenmesini sağlayacak yapının arsa üzerine yapılması ve edinilecek daireleri satma veyahut kiraya verme sureti ile değerlendirmektir. Bu nedenle, arsa sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalarken güttüğü işbu ticari saikinin, 6502 sayılı Yasa’da tanımlanan tüketicinin saikinden farklı olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Yasa’nın amacı, kapsamı, 3. maddesindeki tanımlar bütün olarak okunup değerlendirildiğinde ve taraflar arasındaki sözleşmeye konu işin, üst düzey teknoloji ile gerçekleştirilmesi, kapsamı ve karmaşıklığı da dikkate alındığında Yasa koyucunun, salt kullanma ve tüketme amacıyla yapılan, basit nitelikteki ( kullanacağı evi için dolap yaptırmak, badana-boya yaptırmak, şahsi aracını tamir ettirmek…vb.gibi ) dar kapsamlı olağan tüketim işlemini konu alan eser sözleşmelerini, 6502 sayılı Yasa’nın 3/l maddesi kapsamına aldığı ve Tüketici Mahkemeleri’nce bakılmasını öngördüğünün kabulü icap eder. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin kapsamı, karmaşıklığı ve üst düzey teknoloji gerektirmesi karşısında, bu davaların; dilekçelerin verilmesi, tahkikat ve hüküm aşamaları yönünden daha kısa ve basit şekilde sonuçlandırılmasında yarar görülen basit yargılama usulüne tabi tutulmasının sakıncaları da gözardı edilmemelidir.

Bu durumda mahkemece, somut uyuşmazlığın 6502 sayılı Yasa kapsamında bir uyuşmazlık olmadığı, davalı yüklenici tacir olup, davacının murisinin de aralarında bulunduğu arsa sahiplerinin tacir olmadığı, buna göre davanın 6102 sayılı TTK’nın 4/1. maddesinde belirtilen nispi ticari dava olmadığı, TBK’nın 470. vd. maddelerine atıf yapılmadığından davanın mutlak ticari dava niteliğinin de bulunmadığı, buna göre Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek, uyuşmazlığın esasına girilerek, tarafların delilleri toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yanılgılı gerekçeyle uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesi’nin görevi kapsamında kaldığının kabulü doğru olmamıştır.

2-Kabule göre de, karar tarihinde yürürlükte olan HMK’nın 115/2. maddesi uyarınca, mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Bu durumda mahkemece, HMK’nın 114/1-c ve115/2. madde hükümleri gereğince, göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğu gerekçesiyle, davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, karar tarihinde yürürlükte olmayan ve göreve ilişkin dava şartı öngörmeyen HUMK’nın göreve ilişkin 7 ve 27. madde hükümlerine uygun olarak gerekçede “görevsizlik kararı vermek gerektiği”, hüküm fıkrasının ilk bendinde “mahkememizin görevsizliğine” ibarelerine yer verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK İSTEMİ

cezai_sart_miktarinin_fahis_olmasi_h11159Dava, sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir. 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür. Buna göre bir davanın İş Mahkemesinde görülebilmesi için taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisinin bulunması ve uyuşmazlığın bu ilişkiden kaynaklanması gerekmekte olup somut olayda uyuşmazlığın temeli işçilik alacağına dayandığından uyuşmazlığın İş Mahkemesinde görülüp çözümlenmesi gerekir.

TC

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/14176

K. 2015/12199

T. 3.12.2015

4857/m. 1/2, 4

DAVA : Taraflar arasındaki davada Salihli 2. Asliye Hukuk ile Salihli 1. Asliye Hukuk Mahkemelerince ( İş Mahkemesi sıfatıyla ) ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir.

Salihli 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, uyuşmazlığın işçilik alacağından kaynaklandığı gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Salihli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ( İş Mahkemesi sıfatıyla ) tarafından ise, davanın işçilik alacaklarından kaynaklanan bir dava alacak davası olmayıp, üçüncü kişi konumunda bulunan başka bir işçiye ödenmesi gereken işçilik alacaklarının sehven davacının banka hesabına yatırılmasından kaynaklanan sebepsiz zenginleşme iddiasına dayalı bir alacak davası olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanununun 1/2. maddesinde “Bu Kanun, 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

İş Mahkemeleri, 5521 sayılı Kanun ile kurulmuş olan istisnai nitelikte özel mahkemelerdir. 5510 sayılı Kanunun 101. maddesi bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların İş Mahkemelerinde görüleceğini hükme bağlamıştır. Buna göre bir davanın İş Mahkemesinde görülebilmesi için taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisinin bulunması ve uyuşmazlığın bu ilişkiden kaynaklanması gerekmektedir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı vekili davalının davacı şirketin bünyesinde 06/09/2012 – 29/05/2014 tarihleri arasında çalışmış eski bir personel olduğunu, çalışma süresine denk gelen tüm özlük haklarının kendisine ödenmek suretiyle iş akdinin 29/05/2014 tarihinde geçerli sebeple feshedildiğini, bu fesih işlemine bağlı olarak da davalının banka hesabına 02/07/2014 tarihinde çalışma süresine denk gelen kıdem ve ihbar tazminatları toplamı olan 6.233,69.-TL ödeme yapıldığını, iş yerinde çalışan B.. H.. isimli çalışanın da aynı şekilde 19.587,90.-TL tutarındaki kıdem ve ihbar tazminatının 04/07/2014 tarihinde bu kişi yerine sehven davalıya ait banka hesabına yatırıldığını, davalı ile görüştüklerinde parayı harcadığını iade etmeyeceğini beyan ettiğini, davalıya ihtarname çıkartıldığını, davalının buna cevap vermediğini, bunun üzerine davalı hakkında İzmir 10. İcra Müdürlüğünün 2014/14539 E. sayılı dosyasıyla icra takibine geçildiğini, tüm bu nedenlerle Salihli 2. İcra Müdürlüğünün 2015/564 E. sayılı icra takibine yönelik olarak davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Buna göre uyuşmazlığın temeli işçilik alacağına dayandığından uyuşmazlığın Salihli 1. Asliye Hukuk Mahkemesince ( İş Mahkemesi sıfatıyla ) görülüp çözümlenmesi gerekir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Salihli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ( İş Mahkemesi sıfatıyla ) YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 03.12.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

TİCARİ İŞ

MADDI-~1Davalı taraf tacir olup, davanın sebebini oluşturan taşınmaz da davalının ticari faaliyetinde kullanmak üzere kiralanmıştır. Davalı tacir olduğundan sözleşme ile faiz oranı serbestçe kararlaştırılabilir. Bu sebeple taraflarca serbest irade ile kararlaştırılmış faiz oranı üzerinden faizin hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/9371

K. 2016/4285

T. 1.6.2016

6102/m. 4/1, 8/1

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı ve davalı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiştir.

1-)Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-)Davalı vekilinin alacağa dair temyiz itirazlarının incelenmesinde; Davalı vekili savunmasında, müvekkilinin 16.905,90 TL alacağını, davacının kira alacağına mahsup ederek vermediğini, bu ödeme göz ardı edilerek alacak talep edildiğini beyan etmiştir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacı kurumun, davalı şirketten 14.10.2011 tarihinde emanet hesabında bulunan 16.950,90 TL alacağı kira gelirleri hesabına aktararak tahsilat yaptığı belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu bedelin kira alacağından mahsup edilip edilemeyeceği üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

3-) Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Takibe dayanak yapılan ve davada dayanılan 29.9.2009 düzenleme tarihli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmenin 6. maddesinde, vadesinde ödenmeyen işletme hakkı bedellerine, 21.7.1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacağı kararlaştırılmıştır. Bu düzenleme özünde temerrüt faiz oranının tespit edilmesine ilişkindir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun’unun 8/1 maddesinde “ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenebilir” 4/1. maddesinde “Her iki tarafında ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır”, düzenlemeleri bulunmaktadır. Olayımızda davalı taraf tacir olup, davanın sebebini oluşturan taşınmaz da davalının ticari faaliyetinde kullanmak üzere kiralanmıştır. Davalı tacir olduğundan sözleşme ile faiz oranı serbestçe kararlaştırılabilir. Bu sebeple taraflarca serbest irade ile kararlaştırılmış faiz oranı üzerinden faizin hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Hüküm bu sebeplerle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda 2.ve 3 numaralı bentte açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 01.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar karar verildi.

Avukat, Genel, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

MADDİ TAZMİNAT DAVASI

hukukiDava, maddi tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki taşınmaz satışına dair olup, TTK 4. maddesi hükümleri çerçevesinde ticaret mahkemesinin davaya bakmakla görevli olduğu ve dava tarihi itibariyle ticaret mahkemeleri ile diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olup, mahkemece re’sen dikkate alınması gerektiği gözetilmeksizin, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/1119

K. 2016/10211

T. 7.6.2016

6102/m.4

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirketin yüklenicisi olduğu … adlı alışveriş merkezinden bir dükkan satın aldığını, dükkanın 27.5.2006 tarihinde müvekkiline teslim edildiğini, AVM’ nin iskan izninin alındığı tarihin ise 27.11.2007 olduğunu, taraflar arasındaki şartnameye göre yapı kullanma izin belgesi alınması için gerekli her türlü işlemin davalı tarafından yürütüleceği ve harç ve giderlerin de davalı tarafından karşılanacağını, sözleşmeye göre taşınmazın tesliminde gecikme olması halinde davalının geciktiği her ay için müvekkiline kira kaybı bedeli olarak aylık 500 USD ödeyeceğini, her ne kadar dükkanların teslimi süresinde ise de, iskanın 27.11.2007 tarihinde olmasından dolayı gerçek teslim tarihinin 27.11.2007 olarak kabulünün gerektiğini, geciken sürenin 18 ay olduğunu belirterek, fazlaya dair hakları saklı olmak kaydıyla şimdilik, 18.000-TL’ nin geç teslim sebebiyle kira kaybı bedeli olarak, 4.392-TL’ nin ise geç teslime rağmen ödenen aidat bedeli olarak, toplam 22.392-TL’ nin dava tarihinden itibaren ticari faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin kooperatifin başladığı inşaatı tamamladığını ve sözleşmede belirtilen sürede teslim ettiğini, hiçbir ihtirazi kayıt koymaksızın teslim alan ve müvekkilini yazılı belge ile ibra eden davacının davasının haksız olup, 5 yıllık zamanaşımı süresinin de dolduğunu, zira 818 S. Yasa’ nın 215. maddesine göre gayrimenkullerle ilgili ayıp iddialarının teslimden itibaren 5 yıllık süreye tabi olduğunu, AVM’ nin faaliyete geçirilmesi konusunun AVM yönetimi ile ilgili olduğunu ve bu konuda müvekkilinin yetkisi olmadığını beyanla, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, taraflar arasındaki ihtilafın geç teslim dolayısıyla kira kaybı ve aidat alacağına dair olduğu, davaya konu taşınmazın teslim tarihinin 27.11.2007 olarak kabülü halinde dahi 6098 Sayılı B.K.’nun 147/1. ve 6. maddeleri gereği alacağın zamanaşımına uğradığının anlaşıldığı gerekçesiyle, davanın zamanaşımı sebebiyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki taşınmaz satışına dair olup, TTK 4. maddesi hükümleri çerçevesinde ticaret mahkemesinin davaya bakmakla görevli olduğu ve dava tarihi itibariyle ticaret mahkemeleri ile diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişkinin görev ilişkisi olup, mahkemece re’ sen dikkate alınması gerektiği gözetilmeksizin, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 07.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davası, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın