BONODA ZAMANAŞIMI

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/12070

K. 2009/20819

T. 28.10.2009

• BONODA ZAMANAŞIMI ( Gerçekleşmesi Halinde Bono Vasfında Herhangi Bir Değişiklik Olmaz İse de Alacaklı Senet Borçlusuna Karşı Senetten Doğan Alacak Hakkını Vadeden İtibaren ( 3 ) Yıl İçinde Kullanmadığından Borçluya Karşı Müracaat Hakkını Yitirdiği )

• ZAMANAŞIMI ( Bonoda Zamanaşımının Gerçekleşmesi Halinde Alacaklı Senet Borçlusuna Karşı Senetten Doğan Alacak Hakkını Vadeden İtibaren ( 3 ) Yıl İçinde Kullanmadığından Borçluya Karşı Müracaat Hakkını Yitirdiği )

• BORÇLUYA MÜRACAAT HAKKI ( Bonoda Zamanaşımının Gerçekleşmesi Halinde Alacaklı Senet Borçlusuna Karşı Senetten Doğan Alacak Hakkını Vadeden İtibaren ( 3 ) Yıl İçinde Kullanmadığından Yitirdiği )

2004/m.62, 366

6762/m.6, 661

ÖZET : Bonoda zamanaşımının gerçekleşmesi halinde, bono vasfında herhangi bir değişiklik olmaz ise de; ( adi senet olarak kabulü gibi ) alacaklı senet borçlusuna karşı senetten doğan alacak hakkını vadeden itibaren ( 3 ) yıl içinde kullanmadığından borçluya karşı müracaat hakkını yitirir. Bu halde dahi genel haciz yoluyla takip yapılamaz. Zira, TTK’nun hükümlerine uygun olarak düzenlenen kambiyo senetleri anılan kanundaki zamanaşımına tabidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Bono vasfındaki bir senedin TTK’nun 661/1. maddesi gereğince vade tarihinden itibaren 3 yıl içinde takip konusu yapılmaması halinde, bono zamanaşımına uğrar. Bir başka anlatımla, bonoda zamanaşımının gerçekleşmesi halinde, bono vasfında herhangi bir değişiklik olmaz ise de; ( adi senet olarak kabulü gibi ) alacaklı senet borçlusuna karşı senetten doğan alacak hakkını vadeden itibaren ( 3 ) yıl içinde kullanmadığından borçluya karşı müracaat hakkını yitirir. Bu halde dahi genel haciz yoluyla takip yapılamaz. Zira, TTK’nun hükümlerine uygun olarak düzenlenen kambiyo senetleri anılan kanundaki zamanaşımına tabidir ( TTK’nun 6. maddesi ). Hal böyle olunca, somut olayda gözlendiği gibi 15.10.2001 vade tarihli bono genel haciz yoluyla ( 3 yıllık zamanaşımı dolduktan sonra ) 20.10.2008 tarihinde takibe konu edildiğinden ve de borçlu tarafça da İİK’nun 62. maddesi koşullarında yasal süre içerisinde, icra dairesinde zamanaşımı definde bulunulduğundan, mahkemece alacaklının itirazın kaldırılması isteminin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 28.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu yazı Ticaret Hukuku kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.