BOŞANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT

                           Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek davalı-karşı davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine karar verilmiş ise de; tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında davacı-karşı davalı erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı, “bacını al götür yoksa öldürürüm” diyerek tehdit ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-karşı davalı erkeğin davalı-karşı davacı kadına nazaran ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar davalı-karşı davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, davalı-karşı davacı kadın boşanmakla en azından eşinin maddi desteğini yitirmiştir. Davalı-karşı davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları oluşmuştur. Mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekir.

T.C.

YARGITAY

HUKUK DAİRESİ

2016/6861

2017/552

17.1.2017

4721/m.4,74/1-2

6098/m.50,52

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından; davalı-karşı davacı kadının kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, tazminatlar ve velayet düzenlemesi yönünden, davalı-karşı davacı kadın tarafından ise davacı-karşı davalı erkeğin kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, tazminatlar ve iştirak nafakalarının miktarları yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 17/01/2017 günü duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı S.U. vekili geldi. Karşı taraf temyiz eden davacı-karşı davalı C.S.U. ve vekili gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek davalı-karşı davacı kadının maddi ve manevi tazminat ( TMK m.174/1-2 ) isteklerinin reddine karar verilmiş ise de; tarafların mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarının yanında davacı-karşı davalı erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı, “bacını al götür yoksa öldürürüm” diyerek tehdit ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre boşanmaya sebep olan olaylarda davacı-karşı davalı erkeğin davalı-karşı davacı kadına nazaran ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar davalı-karşı davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, davalı-karşı davacı kadın boşanmakla en azından eşinin maddi desteğini yitirmiştir. Davalı-karşı davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları oluşmuştur. ( TMK m.174/1-2 ) O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi ( TMK m.4, TBK m.50 ve 52 ) dikkate alınarak davalı-karşı davacı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda ( 2. ) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise ( 1. ) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1.480,00 TL vekalet ücretinin Cünet’ten alınarak Saliha’ya verilmesine, aşağıda yazılı harcın Cünet’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 143.50 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde Saliha’ya iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı Aile Hukuku, Avukat, Boşanma Davası, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kişilik Hakları, maddi tazminat, Medeni Hukuk kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.