İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/2755

K. 2008/4291

T. 26.6.2008

• İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ ( Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Gidermeyen İşin Tasfiye Kesin Hesabını Çıkarmayan Rapora Dayalı Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı – Davalı ve Birleşen Davanın Davacısı Bakanlık Lehine Bozulması Gerektiği )

• ÇELİŞKİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU ( Hükme Esas Alınan Asıl ve Ek Bilirkişi Raporu İle Teftişe Esas Alınan Rapor ve Sayıştay Karaları Arasında Oluştuğu – Raporlar Arasındaki Çelişkiyi Gidermeyen İşin Tasfiye Kesin Hesabını Çıkarmayan Rapora Dayalı Karar Verilmesinin Yerinde Olmadığı )

• TİCARİ İŞ ( İnşaat Yapımı Ticari İş Niteliğinde Olup Bu Tür Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak Taleplerinde Yasal Faiz Oranı Üzerinden Faiz Talep Edilebileceği )

• FAİZ ( İnşaat Yapımı Ticari İş Niteliğinde Olup Bu Tür Sözleşmelerden Kaynaklanan Alacak Taleplerinde Yasal Faiz Oranı Üzerinden Faiz Talep Edilebileceği )

6762/m.12

818/m.365

ÖZET : Dava, Spor ve Kondisyon Kompleksi İnşaatı yapım işinden kaynaklanmıştır. Mahkemece hükme esas alınan asıl ve ek bilirkişi raporu ile teftişe esas alınan rapor ve Sayıştay karaları arasında esaslı surette çelişki oluşmuştur. Rapora her iki taraf da itiraz etmesine rağmen çelişkiler giderilmeden ve yeni bir rapor alınmadan sonuca varılmıştır. Mahkemece dosyada mevcut raporlar arasındaki çelişkiyi gidermeyen işin tasfiye kesin hesabını çıkarmayan rapora dayalı karar verilmesi yerinde olmamış, davalı ve birleşen davanın davacısı Bakanlık lehine bozulması gerekmiştir.

İnşaat yapımı ticari iş niteliğinde olup bu tür sözleşmelerden kaynaklanan alacak taleplerinde yasal faiz oranı üzerinden faiz talep edilebileceğinden ve davada da reeskont faizi istendiğinden, mahkemece yasal faize karar verilmesi doğru olmadığından, kararın bu sebepten de davacı yararına bozulması gerekmiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davalı-k.davacı İçişleri Bakanlığı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili avukat Ertan Demiröz ile davalı vekili avukat Hatice Sarılkaya geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, 16.08.1991 tarihli Ankara Spor ve Kondisyon Kompleksi İnşaatı yapım işinden kaynaklanmıştır. Asıl davada yüklenici işin tasfiye edilmesi nedeniyle ödenmeyen imalat bedeli, birleşen davada ise davalı iş sahibi Bakanlık fazla ödemenin tahsilini talep ve dava etmiştir. Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın ise tamamen reddine dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Yanlar arasında imzalanan sözleşme konusu işlerin %30 keşif artışı ile dahi bitirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine tasfiye edildiği ve her iki davanın da alacak ve fazla ödeme iddialarıyla açıldığı anlaşılmaktadır. Davalı Bakanlık tarafından yaptırılan teftişler sonucu alınan 03.05.2004 ve 16.03.2005 tarihli raporlarda keşif artışlarının fazla gösterilmesi vesair nedenlerle yüklenicinin alacaklı olmayıp kendisine fazla ödeme yapıldığı belirtilmiştir. 16.03.2005 tarihli teftiş raporu müfettişlerce oluşturulan bilirkişiler kurulundan alınan rapora dayandırılmıştır. Diğer yandan Sayıştay’ca yapılan 2000 ve 2001 denetimlerinde yükleniciye fazla ödeme yapan kişiler hakkında işlem yapılmasına karar verilmiştir. Bu raporlara göre 2000 yılında 778.482,19 YTL, 2001 yılında ise 419.775,62 YTL fazla ödeme yapıldığı açıklanmıştır. Mahkemece hükme esas alınan asıl ve ek bilirkişi raporu ile teftişe esas alınan rapor ve Sayıştay karaları arasında esaslı surette çelişki oluşmuştur. Rapora her iki taraf da itiraz etmesine rağmen çelişkiler giderilmeden ve yeni bir rapor alınmadan sonuca varılmıştır. Bu haliyle hükme esas inceleme yetersiz olduğundan mahkemece yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulundan rapor alınarak iş sahibinin özellikle keşif artışlarının hatalı olduğuna, dolayısıyla belirlenen fiyatların yerinde olmadığına, işin metrajına vesair hususlara ilişkin itirazları değerlendirilip, Sayıştay’ın sözleşme konusu işle ilgili verdiği kararların da celbedilerek işin tasfiye kesin hesabının çıkartılarak oluşacak sonuca göre karar verilmelidir. Mahkemece dosyada mevcut raporlar arasındaki çelişkiyi gidermeyen işin tasfiye kesin hesabını çıkarmayan rapora dayalı karar verilmesi yerinde olmamış, davalı ve birleşen davanın davacısı Bakanlık lehine bozulması gerekmiştir.

3- Davacı yüklenicinin temyiz itirazlarına gelince; inşaat yapımı ticari iş niteliğinde olup bu tür sözleşmelerden kaynaklanan alacak taleplerinde yasal faiz oranı üzerinden faiz talep edilebileceğinden ve davada da reeskont faizi istendiğinden, mahkemece yasal faize karar verilmesi doğru olmadığından, kararın bu sebepten de davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1. ) bentte açıklanan nedenlerle sair temyiz itirazlarının reddine, hükmün ( 2. ) bent gereğince davalı Bakanlık, ( 3. ) bent gereğince ise davacı yararına BOZULMASINA, 550,00’şer YTL duruşma vekillik ücretinin taraflardan karşılıklı olarak alınarak duruşmada vekille temsil olunan karşı tarafa verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı-k.davacı Tayyar Onur’a geri verilmesine, 26.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı Ticaret Hukuku kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.