ÖNALIM HAKKI SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL

Bilisim-hukukuDava, önalım hakkı sebebiyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Keşif sonucu alınan fenni bilirkişi raporu ve krokisine göre davaya konu taşınmazda bir kısım fiili taksimlerin bulunduğu ve davalının kullanımında olan kısmın “G” harfi ile gösterildiği anlaşılmaktadır. Ancak davacının kullandığı bir kısmın bulunup bulunmadığı hususunda yeterli araştırma yapılmamıştır. Mahkemece, Dairemizin yukarda açıklanan ilkeleri doğrultusunda mahallinde yeniden keşif yapılarak kullanım durumu keşfe katılan fen bilirkişisine krokisinde işaretlettirilmek suretiyle ve bu husustaki deliller yeniden değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/3096

K. 2016/5101

T. 26.4.2016

4721/m.2

14.02.1951 tarihli ve 17/1 S. YİBK

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 12.12.2012 gününde verilen dilekçeyle önalım hakkı sebebiyle tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 06.06.2014 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, önalım hakkı sebebiyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacı vekili, dava dışı paydaş S. M.’nin 22.12.2011 tarihinde 321 parsel sayılı taşınmazdaki 11/504 payını davalıya sattığını, satışa dair müvekkiline herhangi bir bildirim yapılmadığını ileri sürerek önalım hakkı sebebiyle payın müvekkili adına tescilini istemiştir.

Davalı vekili, taşınmazın fiilen taksim edilerek kullanıldığını ve akitte satış bedelinin düşük gösterildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Önalım davasına konu payın dair bulunduğu taşınmaz paydaşlarca özel olarak kendi aralarında taksim edilip her bir paydaş belirli bir kısmı kullanırken bunlardan biri kendisinin kullandığı yeri ve bu yere tekabül eden payı bir üçüncü şahsa satarsa, satıcı zamanında bu yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda yapılan satış sebebiyle önalım hakkını kullanması TMK’nın 2. maddesinde yer alan dürüst davranma kuralı ile bağdaşmaz. Kötüniyet iddiası 14.02.1951 tarihli ve 17/1 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi mahkemece de kendiliğinden nazara alınması gerekir. Bu gibi hallerde savunmanın genişletilmesi söz konusu değildir. Eylemli paylaşmanın varlığı halinde davanın reddi gerekir.

Önalım davalarında fiili taksime değer verilmesi için taksimin yazılı olarak yapılması ya da taşınmazın çok sayıda paydaşının bulunması halinde tüm paydaşları tarafından fiilen kullanılan bölümlerin olması gerekmez. Davacının kullandığı ve davalıya pay satan kişilerin kullandığı ayrı ayrı bölümler var ise satıcı zamanında kullanıma karşı çıkmayan, o yerde hak iddia etmeyen davacının tapuda pay satışı nedeni ile önalım hakkını kullanması Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı kabul edilmektedir.

Somut olaya gelince; keşif sonucu alınan 27.02.2014 tarihli fenni bilirkişi raporu ve krokisine göre davaya konu taşınmazda bir kısım fiili taksimlerin bulunduğu ve davalının kullanımında olan kısmın “G” harfi ile gösterildiği anlaşılmaktadır. Ancak davacının kullandığı bir kısmın bulunup bulunmadığı hususunda yeterli araştırma yapılmamıştır. Mahkemece, Dairemizin yukarda açıklanan ilkeleri doğrultusunda mahallinde yeniden keşif yapılarak kullanım durumu keşfe katılan fen bilirkişisine krokisinde işaretlettirilmek suretiyle ve bu husustaki deliller yeniden değerlendirilerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle ve davalının fiili taksim savunması da kararın gerekçe kısmında tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeplerle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istenmesi halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu yazı Avukat, Genel, Hukuk, Medeni Hukuk kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.