ORMAN NİTELİĞİNİ YİTİRMİŞ TAŞINMAZ

MADDI-~1Çekişmeli taşınmazın 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini yitirdiği ve 2/B madde koşullarını taşıyan yerlerden olduğu anlaşıldığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi gerekir.

T.C.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/2317

K. 2015/12671

T. 16.12.2015

6831/m.2/B

3402/m. 4

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı Orman Yönetimi vekili, orman sınırları dışına çıkartılan LXVII numaralı 2/B blok parselin fiilî durum itibarıyla da orman niteliğini muhafaza ettiği ve 2/B madde şartlarını taşımadığı iddiasıyla, uygulamanın iptali ile taşınmazın 2/3’nün orman vasfıyla Hazine adına tesciline karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.

Mahkemece, davanın reddine, davaya konu Babalı mahallesi LXVII numaralı parsel halen 6831 Sayılı Kanun’un 2/B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılmış olduğundan bu yönde hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, altı aylık süre içinde açılan 2/B madde uygulamasına itiraza ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu Babalı köyü, Çamkonak köyünün mahallesi iken, 3402 Sayılı Kanun’un 4. maddesi hükmüne göre 22.03.1995 – 21.04.1995 tarihleri arasında ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu, daha sonra 3302 Sayılı Kanuna göre orman sınırları dışına kalan yerlerin orman kadastrosu ve 2/B madde uygulama çalışmaları 06/01/1997 tarihinde ilân edilerek kesinleşmiştir. Daha sonra Babalı köyü sınırları içinde bulunan ormanların kadastrosu ve 2/B madde uygulaması yapılarak 28/03/2012 tarihinde ilân edilmiştir. Daha sonra aynı köy sınırları içinde 6831 Sayılı Orman Kanuna göre orman kadastrosunun uygulanması hakkındaki Yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca aynı Kanunun 3302 Sayılı Kanunla değişik 2/B maddesi uygulama çalışması 28/03/2012 tarihinde ilan edilmiştir.

SONUÇ : İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve çekişmeli taşınmazın 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini yitirdiği ve 2/B madde koşullarını taşıyan yerlerden olduğu anlaşıldığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının Orman Yönetimine yükletilmesine, 16.12.2015 günü oybirliği ile karar verildi.

 

Bu yazı Avukat, Gayrimenkul Davaları, Gayrimenkul Davası, Genel kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.