TAHLİYE VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ

 

 TAHLİYE VE KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ

 Kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer. Davacının talep ettiği kira miktarına göre davacı kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Aksi halde davalının bildirdiği miktar esas alınmalıdır. Davacı, aylık kira bedelinin belirttiği miktar olduğunu yazılı belge ile ispat edememiştir. Mahkemece davalının bildirdiği aylık miktar üzerinden kira alacağı hesaplanması gerekir.

T.C.

YARGITAY 

HUKUK DAİRESİ

2016/8002

2016/5899 

1.12.2016

6098/m.315

6100/m.200

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, temerrüt sebebiyle tahliye ve kira alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne, 600 TL kira alacağının tahsiline ve kiralananın tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde bir isabetsizlik bulunmamasına göre temyiz eden davalının tahliyeye yönelik temyizi itirazları yerinde yerinde değildir.

Davalının alacağa yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davacı alacaklı vekili sözlü kira ilişkisine dayanarak aylık 450 TL olmak üzere 2013 yılı Haziran ile Kasım ayları arası altı aylık kira bedeli 600 TL nin tahsilini istemiş, davalı aylık kira bedelinin 150 TL olduğunu ve elden ödendiğini savunmuştur. Mahkemece kira bedeli aylık 450 TL kabul edilerek 600 TL kira alacağına hükmedilmiştir.

Kural olarak kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti davacıya, davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer. Davacının talep ettiği kira miktarına göre HMK.nun 200. maddesi hükmü uyarınca davacı kira bedelini yazılı belge ile kanıtlamak zorundadır. Aksi halde davalının bildirdiği miktar esas alınmalıdır. Davacı, aylık kira bedelinin 450 TL olduğunu yazılı belge ile ispat edememiştir. Bu durumda Mahkemece davalının bildirdiği aylık 150 TL üzerinden kira alacağı hesaplanması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle tahliyeye yönelik hükmün ONANMASINA, (2-3) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı kiracının alacağa yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün alacağa yönelik BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenden alınmasına, 01.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, Kira Davası, Tespit Davası kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.