TESPİT VE MAHRUM KALINAN KÂR VE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ

TEHDIT~1Dava; tespit, mahrum kalınan kâr ve uğranılan zararlar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda, davacı şirket, davalıların tacir ve işinde tarafların ticari işletmelerine dair olduğu, kira sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmadığı ve uyuşmazlığın 6102 Sayılı TTK’nın 4/1. maddesi gereğince ticari dava niteliğinde olduğu anlaşıldığından, uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

T.C.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/1061

K. 2016/7327

T. 21.6.2016

6102/m.4,5

DAVA : Taraflar arasındaki davada, İstanbul 11. Asliye Ticaret, İstanbul 5. Sulh ve İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava; tespit, mahrum kalınan kâr ve uğranılan zararlar nedeni ile maddi tazminat istemine ilişkindir.

İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesince, taraflar arasında alt kira sözleşmesi bulunduğu ve 6100 Sayılı HMK’nın 4/1-a maddesi gereğince sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

İstanbul 5. Sulh Mahkemesi, 6100 Sayılı HMK’nın 2/1. maddesi gereğince davaya bakma görevinin asliye hukuk mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davacı şirket ve davalı şirketin tacir olduğu, uyuşmazlığın 6102 Sayılı TTK’nın 4/1. maddesi gereğince ticari dava olduğu gerekçesi ile karşı görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde, bu Kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 4/1. maddesinde her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre bir uyuşmazlığın ticari nitelikte olabilmesi için, her iki tarafın da ticari işletmesini ilgilendirmesi yahut aynı maddenin alt bentlerinde düzenlenen istisnalardan birine dahil olması gerekmektedir.

Dosya kapsamından, davacı vekilinin, davacı şirket, davalı … ve dava dışı … Tic. San. A.Ş. arasında, tapuda … adına kayıtlı taşınmazların akaryakıt istasyonu olarak işletilmesi için bayilik sözleşmesi, bu sözleşmeye bağlı olarak davalı … ile dava dışı …Tic. San. A.Ş. arasında kira sözleşmesi ve sonrasında dava dışı … Tic. San. A.Ş. ile davacı şirket arasında alt kira sözleşmesi düzenlendiğini, bu sözleşmeler doğrultusunda davalı …’ın maliki olduğu taşınmazları bayi olan davacı şirkete akaryakıt ve LPG istasyonu olarak işletilmek amacıyla kiraya verdiğini, akaryakıt istasyonunun faaliyete geçmesi için davalı …’ın Gayri Sıhhi Müessese çalışma ruhsatını ilgili yönetmeliğe uygun olarak davacı şirkete devrettiğini, işletmenin idaresi için noterlikçe düzenlenen vekâletname ile davalı …’ın vekil olarak tayin edildiğini, ancak, sadece işletmenin idaresi için yetki verildiğini, vekâletnamede Gayri Sıhhi Müessese çalışma ruhsatını devir yetkisi verilmemesine rağmen, davalı …’ın kendi kurduğu davalı … Akaryakıt ve Market İşlt. Tic. Ltd. Şti.’ne devrettiğini, devir yetkisi olmamasına rağmen …’ün devir sözleşmesi düzenlediğini, böylelikle davalıların davacı şirketi zarara uğrattığını ileri sürerek, davalı …’ın verilen vekâletname gereğince gayri sıhhi müessese çalışma ruhsatını devir yetkisi bulunmadığının tespiti, davacının mahrum kaldığı kârın ve uğradığı zararların tahsili istemiyle dava açtığı anlaşılmaktadır.

Somut olayda, davacı şirket, davalı … ve davalı … ve Market İşlt. Tic. Ltd. Şti.’nin tacir ve işinde tarafların ticari işletmelerine dair olduğu, kira sözleşmesinden kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmadığı ve uyuşmazlığın 6102 Sayılı TTK’nın 4/1. maddesi gereğince ticari dava niteliğinde olduğu anlaşıldığından, uyuşmazlığın asliye ticaret mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 Sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 21.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.