ÇEK İPTALİ İSTEMİ

 

cek

Dava, çek iptali istemine ilişkindir. Davacı vekili, davaya konu çekin yetkili hamili olan müvekkili tarafından zayi edildiğini ileri sürerek, çekin iptalini istemiş, mahkemece yapılan yargılama sonunda, açıklanan gerekçe ile talebe konu çeklerin zayi nedeniyle iptaline karar verilmiştir. Çek iptali davaları, özelliği itibari ile hasımsız açılan davalardan olup, yapılan yargılama sırasında çek hamilinin ortaya çıkması durumunda, çek iptali davasını açan davacıya, mevcut çek hamiline karşı çek istirdadı davası açması konusunda süre verilmeli, istirdat davasının açılması halinde, çek iptali davasının konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına açılmaması halinde ise çek iptali davasının reddi yönünde hüküm kurulmalıdır. Hasımsız olarak açılan davalarda, üçüncü kişilerin davaya müdahaleleri halinde davanın çekişmeli duruma gelmesi mümkün ve gerekliyse de, çek iptali davalarında yukarıda açıklanan prosedür gereğince, hasımsız şekilde açılan davaya üçüncü kişilerin asli ya da fer’i müdahale imkanı yoktur.

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/15256

K. 2015/601

T. 19.1.2015

6102/m.757

 DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15/07/2014 gün ve 2014/125-2014/472 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi üçüncü şahıs ( keşideci ) vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin yetkili hamili olduğu Türk Ekonomi Bankası Sarayönü Şubesine ait muhtelif tarihli ve meblağlı 10 adet çekin müvekkili elinde iken kaybolduğunu, tüm aramalarına rağmen davacının çekleri bulamadığını ileri sürerek, dava konusu çeklerin zayi nedeniyle iptallerini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, dava konusu çeklerin hamilin iradesi dışında elinden çıkıp, başkaları tarafından hak iddia edilmediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile talebe konu çeklerin zayi nedeniyle iptallerine karar verilmiştir.

Kararı, dava dışı üçüncü şahıs ( keşideci ) temyiz etmiştir.

Dava, çek iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davaya konu çekin yetkili hamili olan müvekkili tarafından zayi edildiğini ileri sürerek, çekin iptalini istemiş, mahkemece yapılan yargılama sonunda, açıklanan gerekçe ile talebe konu çeklerin zayi nedeniyle iptaline karar verilmiştir.

Çek iptali davaları, özelliği itibari ile hasımsız açılan davalardan olup, yapılan yargılama sırasında çek hamilinin ortaya çıkması durumunda, çek iptali davasını açan davacıya, mevcut çek hamiline karşı çek istirdadı davası açması konusunda süre verilmeli, istirdat davasının açılması halinde, çek iptali davasının konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına açılmaması halinde ise çek iptali davasının reddi yönünde hüküm kurulmalıdır. Hasımsız olarak açılan davalarda, üçüncü kişilerin davaya müdahaleleri halinde davanın çekişmeli duruma gelmesi mümkün ve gerekliyse de, çek iptali davalarında yukarıda açıklanan prosedür gereğince, hasımsız şekilde açılan davaya üçüncü kişilerin asli ya da fer’i müdahale imkanı yoktur. Yapılan genel nitelikteki bu açıklamalardan sonra somut olaya dönülecek olursa, mahkemece görülüp, sonuçlandırılan davada verilen hükmün, çek keşidecisi sıfatı ile üçüncü kişi tarafından temyiz edildiği, bu hali ile değinilen ilkeler ışığında, mümeyyiz çek keşidecisinin davada taraf sıfatının bulunmadığı ve esasen eldeki davanın tarafı olma imkanının da bulunmadığı anlaşılmakla, mümeyyiz çek keşidecisi A… Ç… Otomotiv A.Ş. vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mümeyyiz çek keşidecisi Alaattin Çataltaş Otomotiv A.Ş. vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden keşideci A… Ç… Otomotiv A.Ş.’den alınmasına, 19.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı Avukat, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.