GÜVENCE HESABI TARAFINDAN ZARAR GÖRENLERE ÖDENEN TAZMİNATIN RÜCUEN TAHSİLİ

 

MzcxOTM1NT-cebri-icra-tedbir

Türk Ticaret Kanunu ‘ndan doğan hukuk       davaları ticari dava olup, Ticaret Mahkemesinde bakılır. Güvence hesabı tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın neden olduğu zararın  giderilmesi sonucu sorumlulardan rücuen tahsiline yönelik itirazın iptaline ilişkin davanın, Türk Ticaret Kanunu’nun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan   olduğu gözetilerek, Asliye Ticaret Mahkemesinde bakılmalıdır.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/1583

K. 2014/1720

T. 13.2.2014

6102/m.4,5/II,1483

 DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalıların işleteni olduğu trafik sigortasız aracın karıştığı trafik kazası sonucu vefat eden Yakup’un desteğinden yoksun kalanlara 1.654,70.-TL ödeme yaptıklarını belirterek ödemenin rücuen tahsili için yaptıkları takibe itirazın iptali ile takibin devamını talep etmiştir.

Mahkemece, davacı Güvence Hesabı tarafından tazminat ödenen zarara uğrayanlar ile bu zarara neden olduğu iddia olunan arasındaki hukuki ilişkiye bakılması gerektiği, bu bakımdan davanın 6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde belirtilen ticari dava olmadığı, haksız fiile dayalı tazminat davası olduğu, genel hükümlere göre davaya bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesi ile davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, Güvence Hesabı tarafından zarar görenlere ödenen tazminatın rücuen tahsili istemine ilişkin itirazın iptali davasıdır.

Bilindiği gibi asliye mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri olarak ikiye ayrılır. Asliye Ticaret Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine giren ticari davaların çözümlendiği mahkemelerdir. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevine giren işler dışında kalan tüm uyuşmazlıklar Asliye Hukuk Mahkemesince çözümlenir. Hangi davaların ticari dava olduğu TTK’nın 4. maddesinde sayılmıştır. Bundan başka, bir yerde ticaret mahkemesi varsa Asliye Hukuk Mahkemesinin görevi içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan davalarda hususi hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere Asliye Ticaret Mahkemesinde bakılacağı düzenlenmiştir (TTK’nın 5/II).

Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk “davalarının” ticari dava sayıldığı, aynı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu Kanunun 4. maddesi hükmünce ticari sayılan “davalara”, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde, “Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir” düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1401-1520. maddelerinde Sigorta Hukuku’nun düzenlendiği, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Güvence Hesabı” başlıklı 14. maddesinde de sorumluluk sigortalarına ilişkin Güvence Hesabı tarafından ortaya çıkacak zararların karşılanmasına ilişkin şartların yer aldığı görülmektedir.

Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde ise “zorunlu sorumluluk sigortaları” düzenlenmiştir.

Bir hukuki işlemin veya fiilin Türk Ticaret Kanun’u kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.

Somut olayda, talebin Güvence Hesabı tarafın

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmen BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

dan zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın neden olduğu zararın giderilmesi sonucu sorumlulardan rücuen tahsiline yönelik itirazın iptali istemine ilişkin olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girdiği dikkate alınarak davanın esasına girilerek tarafların delillerinin toplanması iddia ve savunmalarının değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

 

Bu yazı Avukat, Borçlar Hukuku, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava, Tüketici Hukuku kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.