İCRA TAKİBİNE İTİRAZ

MTM2ODY5Nz-emlakciya-verilen-kapora-geri-alinir-miDava, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takibe itiraz hususuna ilişkindir. Mahkemece, takibe dayanak senet teminat senedi olduğundan davanın kabulüne karar verilmiştir. Bonoda düzenlenme yerinin bulunması zorunludur. Aksi halde senet bono vasfını haiz değildir. İcra mahkemesi, müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı hususunu re’sen nazara alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir. Senedin kambiyo vasfını haiz olmadığından takibin iptali gerekirken teminat senedi olduğu gerekçesiyle davanın kabulü hataldır.

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/908

K. 2016/13729

T. 10.5.2016

6102/m. 776/f, 777/1

2004/m.170/a

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun süresinde icra mahkemesine yaptığı başvuruda, alacaklıdan araç kiralarken alacaklının sözleşme haricinde kendisine boş senet imzalattığını ileri sürerek borcun tamamına itiraz ettiği, mahkemece, senedin teminat senedi olduğu gerekçesiyle takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.

TTK’nun 776/f maddesinde bonoda düzenlenme yerinin bulunmasının zorunlu olduğu, aynı Kanun’un 777/1. maddesinde ise, 776. maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senedin bono sayılmayacağı ifade edilmiştir.

İİK’nun 170/a maddesine göre; icra mahkemesi, müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyle, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re’sen nazara alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir.

Mahkemece, takibe konu senette düzenlenme yerinin bulunmadığı, dolayısıyla senedin kambiyo senedi vasfını haiz olmadığı gerekçesiyle İİK’nun 170/a. maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, senedin teminat senedi olduğu gerekçesiyle takibin iptali doğru değil ise de, sonuçta takibin iptaline karar verildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.’nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.