İŞ DAVASINDA ISLAH

İŞ DAVASINDA ISLAH

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/8081

K. 2017/12358

T. 25.5.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 02.05.2009 tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden kapıcı olarak çalışmakta iken iş sözleşmesini iş kanunu ve yönetmeliklerine aykırı fazla çalıştırılması, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının ödenmemesi sebebiyle haklı sebeple feshettiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının uzun süre (2009 yılından itibaren) site yönetimi bünyesinde çalıştığını, ilk önceleri geçici site yönetimi zamanında işe alındığını ve daha sonra 2012 yılında site yönetiminin devri sonucu … anki yönetim zamanında da işçi olarak çalışmasına devam ettiğini, ancak davacının sık sık işini düzgün bir şekilde yapmaması sebebiyle ihtar ve ceza aldığını, davacının yıllık izne ayrıldığı sırada müvekkili yönetime iş akdini feshettiğini bildirdiğini, kendisinin başka bir iş bulması ve istifa etmesinin tazminat hakkını kaybettireceği endişesi ile bu şekilde fesih ihbarnamesi gönderdiğinin anlaşıldığını, davacının işini yavaş yapması sebebiyle normal yapılan işleri çok uzun sürede yapmakta ve de çoğu zaman yetiştirmemekte olduğunu, davanın kötü niyetli olarak açıldığını ileri sürerek taleplerin ayrı ayrı reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1-)Davacının davalı sitede kapıcı olarak çalıştığı dosya kapsamı ile sabittir. Dairemizin emsal kararlarında da belirtildiği gibi, kapıcılık çalışması kendine özgü çalışma şartları olan, serbest zaman kullanma imkanı bulunan, ara dinlenme süresi fazla olan ve çalıştığı sitenin kapıcı dairesinde ikamet edilmesi sebebiyle özel hayat ve iş hayatının iç içe geçtiği bir çalışma biçimidir.

Davalı işyerinin kapsam ve kapasitesi ile davacının yaptığı işler tek tek tespit edilerek bu işlerin ne kadar sürede yapılacağı ve dolayısıyla davacının çalışma gün ve süreleri belirlenmelidir. Somut olayda bu yönler açıklığa kavuşturulmadan karar verilmesi doğru olmamıştır.

Davacının talepleri açısından, mahallinde keşif yapılmak suretiyle davacının yaptığı işin gün içerisinde kaç saatini aldığı (yaptığı işi kaç saatte yaptığı) yaptığı işle yaşamının iç içe geçtiği nazara alınarak, dosyaya işveren tarafından sunulan belgeler de nazara alınarak değerlendirme yapılması gerekir. Eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

2-)Taraflar arasındaki bir diğer uyuşmazlık, davanın birden fazla ıslah edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176 ve ardından gelen maddelerinde ıslah kurumu ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. 6100 Sayılı Kanun’un 176. maddesinde, taraflardan her birinin yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebileceği ve aynı davada tarafların ancak bir kez ıslah yoluna başvurabileceği düzenlenmiştir. Aynı davada ikinci kez ıslah yoluna başvurulması halinde bu yöndeki talebin reddi gerekir.

Somut olayda; 24.12.2013 havale tarihli bilirkişi raporu sonrasında davacı vekili 07.01.2014 havale tarihli ıslah dilekçesi ile davayı ıslah etmiş, 09.09.2014 havale tarihli ek bilirkişi raporu sonrasında da 23.09.2014 havale tarihli ıslah dilekçesi ile tekrar davayı ıslah etmiş olup, ikinci kez gerçekleştirilen ıslah nazara alınmaması gerekirken alınması hatalı olup bu yönden de bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 25.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu yazı Avukat, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.