İTİRAZIN İPTALİ

060220131149334255653_2Dava ve birleşen dava bakiye iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli istemine ilişkindir. Davacı tarafından düzenlenen faturanın davalı tarafın BA formlarında belirtilerek vergi dairesine sunulduğu alınan yazı cevabı ile sabittir. Davacıya iş bedeli olarak bir miktar ödendiği çekle ödeme ve icra takiplerinden anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının ödemeler mahsup edildiğinde bakiye alacağı için yapılan takibe itirazda davalının haksız olduğu anlaşılmakla bu miktar alacağa dair takibe vâki itirazın iptaline karar verilmesi gerekirken asıl davanın da reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/944

K. 2016/3009

T. 30.5.2016

6102/m.21/2

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik sebebiyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava ve birleşen dava bakiye iş bedelinin tahsili için yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptâli, takibin devamı ve icra inkâr tazminatının tahsili istemine dair olup, mahkemenin davanın ve birleşen davanın reddine dair kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-)Davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

Davacı, asıl ve birleşen davada taraflar arasında otel dekorasyon işi sebebiyle sözleşme bulunduğunu, yüklenici olarak edimleri yerine getirdikleri halde iş bedelinin ödenmediğini, 15.4.2010 tarihli 76.700,00 TL bedelli faturadan kaynaklanan alacak ödenmediği için yapılan icra takibinde borca itiraz edildiğini belirterek itirazın iptâline takibin devamına ve icra inkâr tazminatına karar verilmesini istemiş, davalı taraflar arasındaki sözleşmeye konu iş bedelinin ödendiğini, faturadaki işlerin sözleşmeye uygun olmadığını ve davacının yapmadığı işlerin de yer aldığını belirterek davanın reddini savunmuş mahkemece her iki davanın da reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, ve birleşen dava sözleşme ve takip tarihine göre uygulanması gereken 818 Sayılı mülgâ BK’nın 355. maddesinde düzenlenen ve konusu otel dekorasyon işi olan eser sözleşmesine dayalı olarak iş bedelinin ödenmediği iddiasıyla yapılan takiplere itiraz sebebiyle İİK’nın 67. maddesine göre açılmış itirazın iptâli davasıdır.

Asıl davadaki takip dosyası İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyası olup takip ve davaya konu asıl alacak miktarı 34.700,00 TL’dir. Birleşen davadaki takip dosyası ise İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyası olup takip ve davaya konu asıl alacak miktarı 42.000,00 TL’dir. Her iki takip de aynı faturaya dayalı olup takipte istenen asıl alacak miktarları fatura toplamı kadardır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. (229. md.) Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami “yedi gün” içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. (231/5. md.) 6102 Sayılı TTK’da da fatura konusunda hükümler vardır. Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir” (6102 Sayılı TTK 21/1) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. (6102 Sayılı TTK 21/2)

Bu hükümlerin sonucu olarak faturayı teslim aldıktan sonra süresi içinde itiraz ve iade etmeyerek kullanan kimse, bu faturanın ticari defterlerine kaydı gereken bir belge olduğunu, mal veya hizmet aldığı için geçerli bir sözleşme ilişkisine göre düzenlendiğini kabul etmiş sayılır. Ticari defterlerine kayıt etmemiş olsa bile kesin delil sayılan ticari defterlerinde kayıtlı olması gereken bir belge olduğu için ticari defterleri de aleyhine kesin delil olacağından, fatura sebebiyle mal veya hizmet almadığını, bu faturadan dolayı borçlu olmadığını yazılı veya kesin delillerle ispatlaması gerekir. Davalının ticari defterleri incelenmemiş olsa bile ticari defterlerine kayıt edilmiş sayılan belge olduğu ispatlandığı takdirde artık mal veya hizmet alınmadığını ispat yükü faturayı kabul ederek kullanmış olan taraftadır.

Yukarıda yapılan açıklama ve sözü edilen kurallarla birlikte somut olay değerlendirildiğinde; davacı tarafından düzenlenen 15.4.2010 tarihli ve 76.700,00 TL tutarındaki faturanın davalı tarafın BA formlarında belirtilerek vergi dairesine sunulduğu alınan yazı cevabı ile sabittir. Davacıya iş bedeli olarak da toplam 42.000,00 TL ödendiği çekle ödeme ve icra takiplerinden anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının ödemeler mahsup edildiğinde bakiye alacağı 34.700,00 TL kalmaktadır. O halde bu miktar için yapılan takibe itirazda davalının haksiz olduğu anlaşılmakla bu miktar alacağa dair takibe vâki itirazın iptaline karar verilmesi gerekirken İcra Müdürlüğü’nün 2010/ Esas sayılı dosyasına dair açılan dava olan asıl davanın da reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte yazılı sebeplerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine, 30.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.