Etiket arşivi: alacak

KİRALANANIN TAHLİYESİ

Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 09.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, Kira Davası, Tahliye Davası kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

TAHLİYE İSTEMLİ İCRA TAKİBİ

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itirazı üzerine davacı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş karar davalı borçlu tarafından temyiz edilmiştir. Okumaya devam et

Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, İş Davaları, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

ALACAK DAVASI

Dava, 6102 Sayılı TTK.nın 157/1 maddesinden kaynaklanan şirket birleşmesi nedeniyle, birleşen şirketin alacaklısının alacağının ödenmesi veya teminat altına alınmasına ilişkindir. Alacaklının alacağını birleşmenin hukuki geçerlilik kazandığı andan itibaren devreden şirket tescille birlikte infisah edeceği için bir teminat göstermekle yükümlü olan … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, Ticaret Hukuku, Ticari Dava kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK İSTEMİ

Dava, sebepsiz zenginleşme nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir. 5510 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar İş Mahkemelerinde görülür. Buna göre bir davanın İş Mahkemesinde görülebilmesi için taraflar arasında işçi ve işveren ilişkisinin bulunması ve uyuşmazlığın bu ilişkiden kaynaklanması gerekmekte olup somut … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

MUVAZALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

Dava; muvaza sebebiyle baştan itibaren asıl işverenin işçisi olduğunun tespiti ve fark ücret ile işçilik alacaklarına ilişkindir. İşe iadeye ilişkin açılan dava sonucu Yargıtayca “Davalı işyerinde sigara üretimi işi yapılmaktadır. Davalıya ait işyerinde yapılan asıl iş dikkate alındığında, ana üretim … Okumaya devam et

Avukat, Genel, Hukuk, İş Davaları, İş Davası, iş hukuku kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın