KİRALANANIN TAHLİYESİ

KİRALANANIN TAHLİYESİ

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/3908

K. 2017/12406

T. 9.10.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR : Davacı vekili; kiracı aleyhine başlatılan takipte ödeme emrinin tebliğine rağmen davalı borçlu tarafından yedi gün içerisinde takibe itiraz edilmediği gibi 30 gün içinde de takip konusu borcun ödenmediğini belirterek davalının temerrüdü sebebiyle tahliyesini istemiştir. Davalı vekili; kira sözleşmesinin özel şartlar 10. maddesi uyarınca taraflar arasında tahliye zamanı belirlendiğini, ancak davacının tahliyeiçin belirlenen süreyi beklemeden tahliye talep ettiğini belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece, özel kontrat şartlar 10. maddesinde kararlaştırılan hüküm gözönünde bulundurularak davalıya tahliye için tanınan süre dolmadığından dava açılması yerinde olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.

Uyuşmazlık bulunmayan taraflar arasındaki 01.12.2014 başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesinde ödeme günü her ayın 5. olarak belirlenmiştir. Ödeme günü konusunda herhangi bir tereddüt olmadığı gibi taraflar arasında bu konuda bir anlaşmazlıkta yoktur. Davacı kiraya veren 2015 kasım ayı kirası muaccel olduktan sonra 12.11.2015 tarihinde kira alacağının tahsili ve tahliye istekli takip başlatmıştır. Ödeme emri davalı borçluya 16.11.2015 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen yasal 30 günlük sürede davalı tarafça ödeme yapılmadığından temerrüt gerçekleşmiş ve dava 23.12.2015 tarihinde temerrüt gerçekleştikten sonra açılmıştır.

Mahkemece İİK 269/a maddesi uyarınca tahliyeye karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Karar bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 09.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu yazı Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, Kira Davası, Tahliye Davası kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.