TAHLİYE İSTEMLİ İCRA TAKİBİ

TAHLİYE İSTEMLİ İCRA TAKİBİ

T.C.

YARGITAY HUKUK DAİRESİ

2017/14443

2017/12156

4.10.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup, hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR : Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağı ve tahliye istemli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itirazı üzerine davacı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuş mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş karar davalı borçlu tarafından temyiz edilmiştir.

1-) Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalı borçlu vekilinin alacağa yönelik temyiz itirazlarının reddine,

2-) Davalı borçlu vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazlarına gelince ;

Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt sebebiyle açılacak tahliye davasının kural olarak kiraya veren tarafından açılması gerekir. Kiralanan paylı mülkiyete konu ise pay ve paydaş çoğunluğunun sağlanması, elbirliği halinde mülkiyete konu teşkil ediyorsa tüm ortakların davaya katılmaları gerekir. Bu koşullar birlikte dava açma şeklinde gerçekleşebileceği gibi bir paydaş tarafından açılan davaya sonradan diğer paydaşların onaylarının alınması şeklinde de sağlanabilir. Elbirliği mülkiyetinde, ortakların davaya katılmaları sağlanamaz ise miras bırakanın terekesine temsilci atanması sağlanarak temsilci huzuruyla dava yürütülür. Dava hakkına dair olan bu hususların mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir.

Olayımıza gelince; Davacı alacaklı şirket, 15/10/2014 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli yazılı kira sözleşmesine dayanarak 14/04/2015 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait toplam 72.000,00 TL kira ve 852,17 TL işlemiş faiz alacağının tahsilini ve borçlunun 100. yıl mah. Barbaros Cad. No:24/1 A blok Tekirdağ adresinden tahliyesini talep etmiş, davalı borçlu süresindeverdiği itiraz dilekçesi ile borca itiraz etmiştir.

Taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayan takip dayanağı kira sözleşmesinden kiraya verenlerin davacı alacaklı …l Otelcilik Gıda ve Unlu Mamüller San. ve Tic. Ltd. Şti. ile dava dışı Hatice Semra Malkoçlar, Mehmet Derya Malkoçlar olduğu anlaşılmaktadır.

Kiraya verenlerden birinin sözleşmedeki kira bedelinden payına düşen kısmın tahsili için icra takibi yapmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Ancak kiraya verenlerin birden fazla olması halinde temerrüt sebebiyle tahliye kararı verilebilmesi için icra takibinin tüm kiraya verenler tarafından yapılması ve davanın da birlikte açılması zorunludur. Davadaki eksiklik sonradan giderilebilir ise de ihtarnamedeki eksikliğin sonradan giderilmesi mümkün değildir. Temerrüt ihtarnamesi yerine geçen, icra takibi kiraya verenlerden ….İnşaat Petrol Otelcilik Gıda ve Unlu Mamüller San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tek başına yapılmıştır. Böyle bir durumda, mahkemece yukarda açıklanan hususlar gözönünde bulundurularak tahliye talebinin reddine karar verilmesi gerekir. Ancak diğer kiraya verenler tarafından aynı kira sözleşmesine dayanarak aynı dönem kira alacağına yönelik yapılmış icra takipleri ve itiraz üzerine İcra Mahkemesinde açılan davaların varlığı halinde mahkemece değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda 2 no.lu bentte açıklanan nedenle,davalı borçlu vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nun 366. ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 04/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bu yazı Avukat, Borçlar Hukuku, Genel, Hukuk, Hukuki Danışmanlık, İcra İflas Davası, İş Davaları, iş hukuku kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.